Jogi nyilatkozat

1. Általános szabály

A KM Par-Ker Kft. honlapjára történő belépés és a honlap használata kizárólag az alábbi kikötésekkel és feltételekkel, továbbá Magyarország jogszabályaival összhangban megengedett.

2. Adatvédelmi tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy Ön a KM Par-Ker Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-671262, Adószám: 12372814-2-41) internetes honlapjának (intarzia.kmparker.hu) meglátogatásával, illetve személyes adatai megadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait a szükséges mértékben és ideig, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben (a továbbiakban Avtv.) foglaltaknak megfelelően a KM Par-Ker Kft. kezelje.

Személyes adatai (Avtv.2.§1.bek.) a következő esetekben kerülhetnek kezelésünkbe:
• az internetes kapcsolat fenntartása során keletkező technikai adatok;w
• Ön saját maga adja meg adataidat, amikor regisztrálja magát, jelentkezik a hírlevelünkre, kérdést küld nekünk az oldalon található űrlap kitöltésével;
• ha személyes kapcsolatba lép velünk (levélben, telefonon, e-mailen).

Az adatkezelés (Avtv.2.§ 9. pont) az intarzia.kmparker.hu látogatása során az Ön adatainak felelős kezelője a KM Par-Ker Kft. Az internetes kapcsolódáskor a központi számítógépes rendszerünkben keletkezett technikai adatok kizárólag a honlap szolgáltatásainak elérése céljából kerülnek felhasználásra.
Azok a látogatók, akik regisztrálják magukat a honlapon megtalálható űrlap kitöltésével, személyes adataikat önként bocsátják a rendelkezésünkre. Adataik központi adatbázisunkba kerülnek. A hírlevélre feliratkozók rendszeres e-mailes, postai értesítést kapnak aktuális kiadványainkról, újdonságainkról. A honlapon időnként (szükség szerint) található véleményfelmérő online kérdőív kitöltésekor válaszai statisztikai adatként, az Ön személyével össze nem köthető módon kerülnek rögzítésre.

Adatfeldolgozás (Tv.2.§ 15. pont): A honlap üzemeltetéséhez és egyben a látogatók adatainak kezeléséhez külső szervezetet (adatfeldolgozót) nem veszünk igénybe.

Adattovábbítás (Tv.2.§ 10. pont): Kezelésünkbe kerülő személyes adatokat a KM Par-Ker Kft. meghatározott harmadik személy számára nem teszi hozzáférhetővé.

Nyilvánosságra hozatal (Tv.2.§ 11. pont): A kezelésünkbe kerülő személyes adatokat nyilvánosságra nem hozzuk, nem tesszük hozzáférhetővé semmilyen harmadik fél számára.

Általános adatvédelmi nyilatkozat: A KM Par-Ker Kft. az adatok kezelésekor és az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenysége során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek, illetve az adatvédelmi biztos tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.

A KM Par-Ker Kft. a Felhasználó csak azon személyes adatait kezeli – az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig –, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas (Avtv. 5.§ (2)bekezdés). A KM Par-Ker Kft. biztosítja a Felhasználót, hogy a törvényben meghatározott módon gondoskodik a személyes adatok biztonságáról.(Avtv. 10§. (1)bekezdés), továbbá a Felhasználó valóságnak nem megfelelő adatait írásban megküldött kérelmére bármikor módosítja, vagy a Felhasználó írásbeli kérésére törli (Avtv. 14§ (1) – (2) bekezdés). Nyilatkozatunk a látogatóink nem nyilvánosságra szánt személyes adatainak védelmével kapcsolatos.

3. Szerzői jog

A KM Par-Ker Kft. honlapja szerzői jogvédelem alatt áll. A KM Par-Ker Kft. a tulajdonosa a honlapon található bármely szöveggel, képpel, hanggal, szoftverrel és más anyaggal kapcsolatos szerzői jognak és más szellemi tulajdonjogoknak. A Felhasználó jogosult a KM Par-Ker Kft. honlapját olvasni, arról nyomtatással, lemezre történő letöltéssel és más személy részére történő továbbítással kivonatos másolatot készíteni, azonban minden esetben kizárólag személyes, információ szerzés jellegű, nem kereskedelmi célra. Tilos a honlap bármely részének másolatát értékesíteni, vagy továbbítani kereskedelmi haszonért. Tilos továbbá a honlap bármely részének módosítása vagy bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár hagyományos formában. Az itt leírtakon kívül a KM Par-Ker Kft. semmilyen egyéb felhatalmazást, jogot nem engedélyez a honlapjával kapcsolatban.

4. A honlap tartalma

A honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag csak tájékoztató célt szolgálnak. A tájékozódáson kívüli egyéb célok érdekében nem lehet ezen információkra építeni, és az információk pontosságára, teljességére a KM Par-Ker Kft. nem ad garanciát.

A KM Par-Ker Kft. nem vállal felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek a KM Par-Ker Kft. honlapjára történő belépésből vagy azok használatából erednek.

A KM Par-Ker Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartja, bármilyen változtatást, javítást végezzen a honlapján, előzetes figyelmeztetés nélkül.

5. Kapcsolódó honlapok

A KM Par-Ker Kft. honlapja tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak.

A kapcsolódó honlapokhoz a KM Par-Ker Kft. csupán hozzáférést közvetít, azonban a KM Par-Ker Kft. nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget ezekért a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat a KM Par-Ker Kft. alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy jóváhagyta.