Jogi nyilatkozat

1. Szerzői jog

A KM Par-Ker Kft. intarzia.kmparker.hu honlapja szerzői jogvédelem alatt áll. A KM Par-Ker Kft. a tulajdonosa a honlapon található bármely szöveggel, képpel, hanggal, szoftverrel és más anyaggal kapcsolatos szerzői jognak és más szellemi tulajdonjogoknak.
A Felhasználó jogosult a KM Par-Ker Kft. honlapját olvasni, arról nyomtatással, lemezre történő letöltéssel és más személy részére történő továbbítással kivonatos másolatot készíteni, azonban minden esetben kizárólag személyes, információ szerzés jellegű, nem kereskedelmi célra. Tilos a honlap bármely részének másolatát értékesíteni, vagy továbbítani kereskedelmi haszonért. Tilos továbbá a honlap bármely részének módosítása vagy bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár hagyományos formában. Az itt leírtakon kívül a KM Par-Ker Kft. semmilyen egyéb felhatalmazást, jogot nem engedélyez a honlapjával kapcsolatban.

2. Adatkezelési tájékoztató

Szolgáltatások adatkezelési tájékoztatója – 2018.05.23
(v1.20180523)
Adatvédelmi Tájékoztató
● Weboldal Tulajdonosa / Adatkezelő​: KM PAR-KER Kft.
NEVE – a továbbiakban, mint szolgáltató/adatkezelő /
● Adatkezelő elérhetősége: ​1047 Budapest, Baross utca 92-96.
● Adatkezelő adószáma​: 12372814-2-41
● Szerver üzemeltető:​: 23vnet Kft (hostit.hu)
● Adatkezelő telefonszám​: +36 1 272 1460
● Adatkezelő E-mail címe​: kmparker@kmparker.hu
● Felhasználó​: A WEBOLDAL szolgáltatásait igénybe vevő természetes
vagy jogi személy.

A weboldal tulajdonosa elkötelezett mindazok személyes adatainak és magánéletének védelme iránt, akik felkeresik eme honlapot. A jelen tájékoztató és nyilatkozat elsősorban a regisztrált tagok és hírlevél feliratkozók személyes adatok interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól, de ide tartoznak az oldal látogatói is.

Eme lap tartalma leírja, hogy a tulajdonos milyen adatokat és milyen módon gyűjthet és használhat fel Önt illetően, illetve hogyan használhatják fel. Az adatokat illetéktelen személy(ek) részére nem kerülnek átadásra és az eme oldalon
tájékoztatott formában kerülnek felhasználásra.

A szerződésekben egyedi esetekben az adatkezelés célja módosulhat, melyről az adott szerződésben rögzített feltételekkel történik.A jelen tájékoztató fontos információkat nyújt Önnek személyes adatai védelméről és az ezekre vonatkozó jogairól.

A honlap felhasználója a jelen tájékoztatót és a honlap használatának általános szabályairól szóló Adatvédelmi
Feltételeket megismertnek és elfogadottnak ismeri el. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, úgy joga van a honlap használatával felhagyni és semmilyen személyes adatot meg nem adni, a böngészés folyamatát felfüggeszteni.

Jelen szabályok, elvek kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”), 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és
közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről
továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól  rendelkezéseit.

A jelen tájékoztató és nyilatkozat célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden igénybe vevője
számára biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során.

1. Ki gyűjti a személyes adatokat (az adatkezelő személye)?Az Ön adatait Weboldal Tulajdonosa az Adatkezelő ​gyűjti, melyet a weboldal szoftverének segítségével a tárehely szolgáltatónál tárol.

2. Milyen adatokat gyűjtünk és kezelünk?
A Google Analytics és Statcounter szolgáltatások segítségével mérjük weboldalunk látogatottságát, az oldalon töltött időt valamint elemezzük a megtekintett tartalmakat, hogy a jövőben a felhasználói szokások alapján alakíthassuk oldalunkat. Fontos: Önről ebben az esetben sem kerül semmilyen személyes adat letárolásra, a szolgáltatásokat IP-anonym funkcióval vesszük igénybe, reklám valamint célzott reklám céljára nem használjuk fel a gyűjtött adatokat.

Választása szerint Ön személyes adatainak megadása nélkül is hozzáférhet weboldalainkhoz és böngészhet azokon, azonban a böngészéshez el kell fogadnia a süti – cookie szabályzatot, míg hírlevél feliratkozáshoz az adatvédelmi
tájékoztatót és nyilatkozatot.

A “személyes adat” kifejezés az összes olyan információt jelenti, amely közvetlenül vagy közvetetten, egy azonosító szám alapján vagy a hozzátartozó egy vagy több adat alapján beazonosított vagy beazonosítható természetes
személyre vonatkozik.

Amennyiben az oldal Tulajdonosa gyűjti az Ön személyes adatait, ez az adatgyűjtés bizalmas adatkezeléssel és átlátható módon történik. Az Önt érintő személyes adatok mindazok az információk, amelyek lehetővé teszik az Ön személyének beazonosítását, úgymint állampolgárság, vezetéknév és utónév, postacím, e-mail cím, telefonszám(ok), továbbá minden más személyes adat, mely a jelen tájékoztató 3. pontjában meghatározott célok eléréséhez szükséges. Az Ön személyes adatait a oldalon való böngészéskor önkéntesen megadott módon gyűjti a tulajdonos, minden esetben megjelölve a cél eléréséhez kötelezően megadandó adatokat. Ha Ön nem kívánja ezeket az
adatokat megadni, úgy ténylegesen nem férhet hozzá honlap bizonyos szolgáltatásaihoz és funkcióihoz. A nem kötelezően megadandó további adatok gyűjtésének célja a felhasználók igényeinek jobb megismerése, a  szolgáltatások és a honlap fejlesztési terveinek jövőbeli pontosítási céljainak meghatározása, így ezen adatok megadása szabad elhatározás alapján történik, a megadásukat Ön megtagadhatja, de ez esetben az oldalt nem böngészheti. Az adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz minden időben azért, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosan és, ha szükséges, naprakészek legyenek.

Az alábbi személyes adatok kezelése történik:
● vezetéknév, keresztnév, cég esetén cégnév, illetve kapcsolattartó neve
● elektronikus levélcím
● rendszer információk (ip cím, felbontás, rendszer verzió, ezen honlapon megtekintett oldalak statisztikája, viselkedési mintázat, böngészési szokások)

3. Milyen célból gyűjtjük a személyes adatokat és mennyi ideig kezeljük azokat?
A Tulajdonos kötelezi magát, hogy a meghatározott, kifejezett és jogszerű céloktól eltérő célokra nem használja a személyes adatokat és csak a céloknak megfelelően kezeli azokat, továbbá, hogy csak a megfelelő, lényeges és a
gyűjtés céljának szempontjait túl nem lépő személyes adatokat kezeli.

Az Ön adatai gyűjtésének és felhasználásának célja az Ön hozzáférésének biztosítása bizonyos funkciókhoz és szolgáltatásokhoz, melyeket a honlapon kínál a tulajdonos, annak biztosításával, hogy az Önre vonatkozó adatok
naprakészek, helyesek és lényegesek maradjanak. Célja az alábbi fő irányokban történő adathasználat:
a) Feliratkozhat a honlap hírlevél rendszerére és kezelheti feliratkozásait, például:
● Új tartalmakat érintő értesítések (akár email, akár böngészőn keresztüli értesítés) küldése
● Önnek bármikor lehetősége van szabadon és díjmentesen megtiltani a kereskedelmi ajánlatot vagy értesítési témájú tartalmazó megkereséseket, az összes e-mail levélben szereplő leiratkozás linkre kattintva teheti meg● Hírlevél rendszer eltérő tematikájú csatornáinak feliratkozási, kezelése, saját akaratból történő módosítása
b) Vélemény nyilvánítás és hozzászólás lehetőségének biztosítása az oldal tartalmára vonatkozóan.
c) Kapcsolatfelvétel érdeklődés vagy ajánlat kérés céljából.

4. Az adatkezelés ideje
Az adatokat az érintett kérésére történő törlésig vagy az eseti cél eléréséig – mindkét esetben az ok bekövetkeztéről való tudomásszerzést követő, a törvényben előírt leghosszabb, jelenleg 60 napos időtartamig – tároljuk és használjuk fel. Kivétel ez alól az oldalon történő regisztrációkor megadott adatok, melyeket határozatlan ideig tárolunk. Azonban a weboldalon lehetőséget biztosítunk a regisztráció törlésére.

Amennyiben írott formában Ön nem kéri az adatainak törlését, abban az esetben az adatkezelés ideje határozatlan  idejű. Az adatkezelés határidejét eltérő esetben a szerződésben rögzített időpont határozza meg.

5. Kik ismerhetik meg a személyes adatokat (adattovábbítás)?
A Tulajdonos jogosult megosztani az Ön személyes adatait az esetleges jövőbeli külsős, marketing vagy egyéb tevékenységet folytató partnerével, aki kizárólag a két fél közötti megállapodásban meghatározott módon (avagy előre, írásban rögzített feltételek mellett) használhatja fel az Ön adatait.

Alvállalkozók közreműködését vehetjük igénybe (minden közreműködő köteles a személyes adatokat az utasításaink szerint kezelni) a személyes adatok teljességének vagy egy részük kezelése céljából, a szerződéses szolgáltatásuk
teljesítéséhez szükséges mértékben (például : honlap tárhely, honlap felhasználásához kapcsolódó szolgáltatások nyújtása vagy kereskedelmi ajánlatok küldése). Ezekről a

7. pontban tájékozódhat részletesebben.

6. Az adatok biztonsága
A Tulajdonos mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelmére. Egyes adatokat titkosítottan tárol, míg más adatokat csak azonosítást követően ér el Ő maga is. Az adatokat több, egymástól függetlenül eszközön tárolja a Tulajdonos és több különálló cég, szervezet szolgáltatásait igénybe veszi erre.

A személyes adatokhoz hozzáférés szigorúan az adott feladatot esetlegesen érintő személy, valamint megbízottakra és a feladatukhoz szükséges mértékre korlátozódik, akiket titoktartási és bizalmas adatkezelési kötelezettség terhel.

Erről a feladatvégzésről és a külsős személyeknek való adatkezelésről mindig az aktuális szerződés rögzíti

7. Adatfeldolgozó, adatkezelő és adatkezelést érintő személyek, cégek

Az adatok kezelését a tulajdonos, a Szolgáltató végzi.
Mely cégek kapcsolódnak az adatkezeléshez?

A Tulajdonos a tevékenysége során az alábbi cégek érintettek az adatkezelésbe:
● Bender Klaudia EV – 55874065-1-4,
● 23Vnet Kft. – https://hostit.hu/
● Google (
● Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, valamint online dokumentum kezelés: Google adatvédelme és adatvédelmi elvei) és az ebbe tartozó külön szolgáltatások:
○ Gmail for business
○ Google Drive
○ Google Docs
○ Google Analytics (adatvédelmi elvei)
○ Továbbá a Chrome böngésző
● Egyes speciális esetekben a szerződés tartalmazhat további adatfeldolgozó
személy(eke)t vagy cég(ek)et.

8. Adattulajdonosi jogok és jogérvényesítés

Amennyiben vállalkozásunk az adatkezelési elveket megsérti, az érintettek bíróság előtt gyakorolhatják jogérvényesítési lehetőségeiket, polgári per keretében. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét itt találhatja).

Továbbá, bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,
email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu).

9. Kiskorúak és korlátozottan cselekvőképes személyes adatainak védelme.
A Szolgáltató internetes weboldalának tartalma általánosságban nem 13 év alatti kiskorúaknak szólnak. Ezért nem gyűjtünk és nem kezelünk 13 év alatti gyermekekről személyes adatokat igazolható és annak ismeretében tett szülői
vagy gondviselői (továbbiakban együttesen : szülői) hozzájárulás nélkül, hogy agyermek szülei kérhetik a gyermekre vonatkozó adatok kiadását és törlését.

Amennyiben az adatfeldolgozás vagy adatkezelés során válik nyilvánvalóvá a Tulajdonos számára az életkor, úgy az adatok felhasználhatók a szülői hozzájárulás beszerzése céljából. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

10. Cookies (sütik) kezelésről

A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit általában a honlapok a böngésződnek küldenek el azzal a céllal, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, megkönnyítsék a honlap használatát és közreműködjenek abban,
hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatókról.

A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az
eszközöd tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a számítógépeden.

A sütikkel kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, a korábbi látogatásai során elhelyezett adatfájlokat törölheti, ennek pontos módjáról böngészője útmutatója igazítja el, melyeket a következő oldalakon találsz:

Cookie-k és webhelyadatok kezelése Chrome-ban, Információ a sütikről Firefox-hoz, Cookie-k kezelése Internet Explorerben és Edge-ben.

Egyes böngészők azt is lehetővé teszik, hogy minden alkalommal, amikor bezárja, automatikusan törlik a böngészési adatokat. Erről itt olvashat.
A weboldal egyes részeinek letöltésekor az általunk használt látogatáselemző szoftver (a Google Inc. (“Google”) által működtetett Google Analytics) automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a személyes adataidat tartalmazó
adatfájlokat helyez el a számítógépen.

Ennek megtörténtéről a jelenleg érvényes jogszabályok szerint értesítést is kapsz, amikor először az oldalra látogat, és
jóváhagyását kérjük ehhez. Az adatfájlok a weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával kapott korábbi adatfájlok révén származó információ az üzemeltetőhöz kerül. Ezen adatfájlok pontos
nevéről (_ga, _gat, _gid), funkciójáról ezen az oldalon kap tájékoztatást.

A Google Analytics a böngésző révén kapott IP-számot névtelenítve(anonimizáltan) tárolja, nem tudja összekapcsolni a felhasználóval. Az adatokat 26 hónapig őrzi, amely időperiódus kezdete újraindul, ha új esemény történik a felhasználóval kapcsolatban (pl. új munkamenetet kezd).

Amennyiben meg szeretné akadályozni, hogy a Google Analytics bármely weboldalon hozzáadja látogatásodat az analitikához, használd ezt a bővítményt (bármely böngészőre elérhető).

A Google olyan cookie-kat is használ („DSID”, „IDE”, „NID”), amelyek arra szolgálnak, hogy összekapcsolják a felhasználó különböző eszközökön végzett tevékenységeit, ha korábban bejelentkezett rajtuk Google-fiókjába. Mindezt a felhasználónak megjelenő hirdetések eszközökön átnyúlóan történő összehangolása és a konverziós események mérése érdekében teszi.

Ha nem szeretné, hogy a Google hirdetések összehangoltan, eszközein átnyúlóan jelenjenek meg Önnek, a  Hirdetésbeállítások segítségével kikapcsolhatja a hirdetések személyre szabását. Ha előzőleg cookie-t kapott a Facebook-tól – vagy mert van fiókja, vagy mert felkereste a facebook.com oldalt –, a böngésző adatokat küld ezzel a cookie-val kapcsolatban, amikor a “Tetszik” gombbal vagy más közösségi beépülő modullal ellátott webhelyet (mint ez a weboldal) keres fel. Erről bővebb információt itt találsz.

Az oldalon elhelyezett megosztás gombok (Facebook, Google+, Pinterest) és beágyazott tartalmak (pl. YouTube videó) is sütit helyezhetnek el a gépen.

11. Más weboldalakra irányító linkek A Szolgáltató külső, harmadik személyek honlapjai felé navigálhatnak link
használatával. A Szolgáltató semmilyen ellenőrzéssel nem rendelkezik ezen honlapok felett és nem tehető felelőssé sem azok tartalmáért, sem azok személyes adatkezeléséért.

Személyes adatai biztonsága érdekében javasoljuk, hogy olvassa el a honlapomon keresztül elért honlapoknak a személyes adatok bizalmasan kezeléséről és védelméről szóló tájékoztatóját és nyilatkozatát.

12. Lényegesebb jogszabályok
Minden művelet az Ön személyes adataival a hatályos jogszabályok tiszteletben tartásával történik. Ezek jelenleg a következők: Tulajdonos (adatok: Impresszum) (az Információkról szóló, módosított 1978. január 6-i, 78_17.
számú törvény), a magyarországi adatkezelést illetően az információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseitszabályozó 2001. évi CVIII. törvény. A Tulajdonos adatvédelmi nyilvántartási számai az 1. pontban olvashatóak.

13. Adattovábbításról
A megadott személyes és nem személyes adatok több csatornán haladva kerülhetnek továbbításra, eltérő technológiai szabványok szerint. Ezek közül a leggyakoribb a Google Drive, email titkosított és a másik fél szerint nem
titkosított, számlázó program szerver beállításaival, illetően adathordozón keresztül történhet.

14. További kiegészítések A honlapon egyes elemekhez (pl. blog bejegyzésekre történő hozzászólás) lehetséges a külső adatkezelőnél tárolt adatokkal történő hozzászólás, regisztráció vagy egyéb funkció vagy folyamat eléréséhez, használatához. Ilyen jellegű külső adatkező lehet a Facebook, Google, Twitter vagy egyéb, adott funkciónál megjelenített cég – szolgáltatás.

15. A tájékoztató, nyilatkozat módosítása A Tulajdonos jogosult az Adatkezelési tájékoztatót és nyilatkozatot egyoldalúan módosítani. Amennyiben a Tulajdonos saját maga, vagy jogszabály igénye alapján a jelen oldalt módosítja, azt a honlapján közzéteszi – frissíti, a módosítás a közzétételtől hatályos és automatikusan életbe lép. Ezért kérjük és felhívjuk az Ön figyelmét, hogy honlapon elérhető utolsó változat elolvasását végezze el.

Fogalmak a 2011. évi CXII. törvény 3. § alapján

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy
– közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3. különleges adat:
4. – a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat;
5. – az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
6. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténélkeletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
7. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített
információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött
szerződésekre vonatkozó adat;
8. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
9. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; 10.tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
11.adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
12.adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
13.adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
14.nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
15.adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;16.adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
17.adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; 18.adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
19.adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

20.adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő  szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
21.adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

22.adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
23.adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
24.harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
25.EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről
szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
26.harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam. Vonatkozó jogszabályok Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum
kiadásakor az alábbiak:
● 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény).
● 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).● 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról. A jogszabály aktuális állapota elérhető a net.jogtar.hu oldalán